Statut

Stowarzyszenia Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych im. Błogosławionej Karoliny

(2012)

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych im. Błogosławionej Karoliny w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 2.

Stowarzyszenie jest zawiązane dla prowadzenia wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzoną działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, proekologiczną, prozdrowotną i profilaktyczną.

§ 3.

Siedzibą stowarzyszenia jest Rzeszów. Terenem działania jest Polska oraz kraje Unii Europejskiej.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu.

§ 5.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami

§6.

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2. Stowarzyszenie może zakładać i przystępować do podmiotów gospodarczych.

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 7.

Celami Stowarzyszenia są:

1. Ochrona i promowanie praw dziecka.

2. Rozwój kultury, edukacja i upowszechnianie kultury fizycznej.

3. Pomoc materialna dla dzieci, młodzieży i osób potrzebujących.

4. Organizowanie sympozjów, szkoleń, seminariów, warsztatów terapii zajęciowej.

5. Organizowanie zawodów sportowych, imprez turystycznych i rekreacyjnych.

6. Organizowanie i promowanie turystyki.

7. Współdziałanie ze szkołami wszystkich szczebli.

8. Współpraca z organizacjami harcerskimi w kraju i skautowymi na świecie.

9. Współpraca z organizacjami polonijnymi, zagranicznymi i krajowymi w ramach zadań statutowych.

10. Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie sportowych drużyn pożarniczych.

11. Udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.

12. Prowadzenie działalności charytatywnej, w tym: organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych, zagrożonych patologią społeczną, prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych świetlic, żłobków, przedszkoli i klubów.

13. Współdziałanie z administracją rządową i samorządami w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dziecka.

14. Integrowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw.

15. Promowanie wśród dzieci i dorosłych postaw proekologicznych. Ochrona przed zagrożeniami wywołanymi niszczeniem środowiska naturalnego. Współpraca z podmiotami podejmującymi powyższą tematykę.

16. Prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, szczególnie alkoholizmu i narkomanii.

17. Ochrona dziecka przed przemocą fizyczną i psychiczną.

18. Wspieranie inicjatyw rodziców i innych dorosłych zainteresowanych wychowaniem i rozwojem dzieci.

19. Promowanie i wspieranie twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

20. Prezentacja twórczości: malarstwa, rzeźby, grafiki poprzez wystawy i warsztaty plenerowe oraz publikacje prac.

21. Organizowanie koncertów muzycznych innych imprez artystycznych.

22. Prowadzenie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.

23. Współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

24. Podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie oświaty, opieki, wychowania, terapii itp.

25. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność formacyjna wobec działaczy i pracowników stowarzyszenia.

26. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków ich działania.

27. Prowadzenie innych działań służących dzieciom, młodzieży i dorosłym.

§ 8.

Stowarzyszenie może realizować swoje cele przez prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 9.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą, inwestycyjną, produkcyjną, usługową i handlową na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z tych działalności do realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia swych spraw.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków

§ 10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, Polacy i obcokrajowcy. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11.

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.

§ 13.

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 17.

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek trzech członków Stowarzyszenia

§ 18.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

5. korzystania z innych możliwości jakie daje Stowarzyszenia.

§ 19.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek.

§ 20.

Członkowie zwyczajni wnoszą:

1. wpisowe w wysokości 10 złotych wpłacane jednorazowo po przyjęciu na członka stowarzyszenia,

2. składkę członkowską w wysokości 30 złotych rocznie płatną do dnia 30 listopada.

§ 21.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 22.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 23.

Członkowie wspierający wnoszą:

1. wpisowe w wysokości 100 złotych wpłacane jednorazowo po przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

2. Składkę członkowską w minimalnej wysokości 300 złotych rocznie płatną do dnia 30 listopada każdego roku.

§ 24.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 25.

1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. .Skreślenie z listy członków nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu nie płacenia składek za okres 6-ciu miesięcy, na pisemny wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia z w/w powodów, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§ 26.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§ 27.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

§ 28.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 29.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 31.

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, listem zwykłym.

§ 32.

Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 33.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§ 34.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,

3. uchwalanie zmian statutu,

4. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7. uchwalanie Regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8. uchwalanie budżetu,

9. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,

12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 35.

Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 36.

1. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Zastępców i Skarbnika.

2. Prezesem Stowarzyszenia może być Proboszcz parafii Bł. Karoliny w Rzeszowie.

3. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; Członkowie są zobowiązani złożyć stosowane oświadczenia (Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt.5 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)

§ 37.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 38.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. realizacja celów Stowarzyszenia,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

7. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 39.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 40.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej nić przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 41.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności Stowarzyszenia,

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 42.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5. Majątek i fundusze

§ 43.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich,

2. z darowizn, spadków, zapisów,

3. dochodów z własnej działalności statutowej,

4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 44.

Stowarzyszenie może przyjmować wszelkiego rodzaju darowizny od osób fizycznych

i prawnych z przeznaczeniem na działalność statutową

§ 45.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia

§ 46.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lun powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi".

3. Stowarzyszenie zabrania przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organizacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Stowarzyszenie zabrania wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

5. Stowarzyszenie zabrania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 47.

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 48.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

§ 49.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.

§ 50.

Majątek i fundusze w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przechodzą na rzecz Parafii bł. Karoliny w Rzeszowie.

§ 51.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.